Warning: error_log(../log/sql/2024-07-13.sql): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/core80/class.mysqli.php on line 760

Warning: error_log(../log/sql/2024-07-13.sql): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/core80/class.mysqli.php on line 760

Warning: error_log(../log/sql/2024-07-13.sql): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/core80/class.mysqli.php on line 760

Warning: error_log(../log/sql/2024-07-13.sql): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/core80/class.mysqli.php on line 760

Warning: error_log(../log/sql/2024-07-13.sql): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/core80/class.mysqli.php on line 760
Народно читалище ”Св. Георги Победоносец 1999г.”
  Преподаваме знания.Развиваме таланти.Видими резултати.
 

Мисия на неправителствената организация

НЧ "Св. Георги Победоносец 1999г." е регистрирано през есента на 1999 г. за да задоволява духовните, културните, просветните, творчески и информационни потребности на обществото. Основните му функции са да запазва обичаите и традициите на българския народ; да развива и обогатява културния живот, знанията на младите хора и приобщаването им към изконните ценности и постиженията на науката, изкуството и културата. С тази си дейност възпитава и утвърждава националното самосъзнание в обществото, на творческите му възможности и таланти. Събира, съхранява и разпространява знания за българската традиционна култура, история, етнография и фолклор. Създава условия за участието на младите хора в различните културно – просветни и творчески прояви у нас и в чужбина. Развива и утвърждава духовните ценности в гражданското общество. Подпомага социалната интеграция и личностната реализация в общественноста.

Цели на организацията

Развитие и институционално укрепване на читалището като местен център с културно-просветна, информационна, социална и гражданска функция чрез:  
- развитие на традиционната читалищна дейност и търсене на нови съвременни форми за неговото развитие ;  
- поддържането на традиционните форми на културата и фолклора и при осигуряване на трансмисията им към следващите поколения;  
- превръщане на читалището в общодостъпен център за информационно осигуряване чрез ускореното навлизане в дейността му на съвременните комуникационни и информационни технологии;  
- развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в района  
- разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата;  
- разширяване съдържателния и социалния обхват на читалищната дейност за привличане на по-широк кръг от населението в това число и с малцинствените групи, хора с физически увреждания, млади хора със специални нужди и др.;

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info